मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

 
 

जिल्हा नियामक मंडळ

अ.क्र. फोटो माहिती
1.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
एस.पि.सिंह
जिल्हाधिकारी /जिल्हा दंडाधिकारी
अध्यक्ष
9422885511

2.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
एस . एस .डुमरे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
उप अध्यक्ष
---

3.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ.प्रशांत भोसले
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र
सदस्य
9421386929

4.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
भुजंगराव नारायणराव कदम
शेतकरी प्रतिनिधी
सदस्य
9421384779

5.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
अशोक तात्यासाहेब शिंदे
शेतकरी प्रतिनिधी (पशुधन )
सदस्य
9689879889

6.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
बालकिशन पन्नालालजी चांडक
शेतकरी प्रतिनिधी (फलोत्पादन)
सदस्य
9423141555

7.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
भावना अनिलराव नखाते
शेतकरी महिला प्रतिनिधी (FIGs)
सदस्य
9822731555

8.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
पंजाबराव उत्तमराव शिंदे
प्रतिनिधी अशासकीय संस्था( NGO)
सदस्य
7350366068

9.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
पी.जी. जारोडे
प्रतिनिधी जिल्हा अग्रणी बँक
सदस्य
9923441944

10.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
जे. बी. राखुंडे
प्रतिनिधी कृषि पणन मंडळ
सदस्य
9860393134

11.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
अ. ना. जोशी
सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय
सदस्य
8308605469

12.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
पी.बी. नरवाड़े
जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी
सदस्य
9423437026

13.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
बी. एस. मोरे
जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी
सदस्य
9922393500

14.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
एस. के. दिवेकर
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी
सदस्य
9421793773

15.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
एम.एल.चपळे
प्रकल्प संचालक आत्मा
सदस्य सचिव
7588546500